Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας

Η εταιρεία GLASSART A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής πολυσυστημάτων στέγασης που καλύπτουν πλήθος εφαρμογών και προσαρμόζονται εύκολα στις ανάγκες του πελάτη, προσφέροντας λύσεις για κάθε πρόβλημα στέγασης.

Στόχοι της εταιρείας είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τη δραστηριότητά της τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η εταιρεία εφαρμόζει ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας της εργασίας, συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 αντίστοιχα.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται:

  • για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας, αναγνωρίζοντας τους πιθανούς κινδύνους και ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά την δραστηριότητά της και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών,
  • να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία που αφορά τόσο τη λειτουργία της όσο και την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια της εργασίας,
  • να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση τόσο των απαιτήσεων όσο και των επιθυμιών και προσδοκιών των πελατών της, μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών της,
  • να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας,
  • να θεσπίζει ετήσιους σκοπούς και στόχους για θέματα ποιότητας, προστασίας της περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας της εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα και ενθαρρύνοντας τους εργαζομένους να συμμετέχουν στη διαμόρφωση και υλοποίηση αυτών, παρέχοντας όλους του απαιτούμενους πόρους,
  • να παρέχει αποτελεσματική εκπαίδευση στο προσωπικό, προάγοντας τον επαγγελματισμό, την ευρυμάθεια και την υπευθυνότητα, εστιάζοντας στη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους,
  • να διαβουλεύεται με τους εργαζόμενους για την διαμόρφωση και εφαρμογή μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια της εργασίας, εστιάζοντας στην πρόληψη και την απρόσκοπτη διάχυση της πληροφορίας χωρίς το φόβο αντεκδίκησης.

Η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει την ευθύνη για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της και να προβαίνει σε ανασκοπήσεις της παρούσας Πολιτικής ως προς τη συνεχή αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα της.