Terms of Use

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1.  Η εταιρεία με την επωνυμία «Glassart Βιομηχανία Πολυσυστημάτων Στέγασης Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «GLASSART A.E.» (εφεξής «GLASSART») είναι αποκλειστική δικαιούχος του ιστότοπου υπό το domain name (όνομα χώρου) www.glassart.gr (εφεξής «Site»), ο οποίος αποτελεί τον μοναδικό και επίσημο ιστότοπο αυτής και δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους χρήστες του σχετικά με την εταιρεία, τα χαρακτηριστικά της, τους τομείς δραστηριοποίησής της, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, τις συνεργασίες και το γενικότερο όραμά της.

1.2.  Η χρήση του Site διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης/περιήγησης (εφεξής «Όροι»), τους οποίους η GLASSART δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση. Δεδομένου ότι η χρήση του/περιήγηση στο Site συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των Όρων, όπως κάθε φορά τροποποιηθέντες ισχύουν, κάθε χρήστης καλείται να τους διαβάσει προ της κάθε φορά χρήσης του/περιήγησης του στο Site.

1.3.  Η χρήση του Site δεν επιτρέπεται σε ανηλίκους. Σε περίπτωση περιήγησης από ανηλίκους με δική τους πρωτοβουλία, τεκμαίρεται ότι υπάρχει γονική συναίνεση και η GLASSART δε φέρει καμία ευθύνη.

1.4.  Μη ενάσκηση ή μη έγκαιρη ενάσκηση από την GLASSART των δικαιωμάτων της με βάση του Όρους, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

1.5.  Τυχόν ακυρότητα ενός ή ορισμένων Όρων δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

1.6.  Οι Όροι διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η GLASSART, ως αποκλειστική δικαιούχος του Site, μεριμνά ανελλιπώς για την προστασία του από κακόβουλο λογισμικό, δεν δύναται όμως να εγγυάται κατά πάντα χρόνο ότι δεν θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές επιθέσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του Site, η οποία όμως εξαρτάται μεταξύ άλλων από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλους παράγοντες. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης καλείται να μεριμνά για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στο διαδίκτυο, με τη χρήση κατάλληλων μέτρων, όπως για παράδειγμα χρήση αντιικών λογισμικών (antivirus), ενώ η GLASSART διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει ή να τροποποιεί ολικά η μερικώς το Site, με ή χωρίς προειδοποίηση των χρηστών.


3. ΕΥΘΥΝΗ GLASSART - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

3.1.  Το Site περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες. Η GLASSART καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που παρατίθεται στο Site να είναι ολοκληρωμένο και διατυπωμένο με σαφήνεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, η GLASSART δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη του Site για ζημία που τυχόν προκλήθηκε αμέσως ή εμμέσως σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

3.2.  Η GLASSART δε φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση ιστοσελίδων, στις οποίες τυχόν παραπέμπει το Site μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. H ασφάλεια, το σύννομο και η εγκυρότητα του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των παρόχων/δικαιούχων τους και οι χρήστες καλούνται να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων πριν την περιήγησή τους.

3.3.  Η GLASSART δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις ή για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική) χρηστών του Site ή τρίτων, από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία, τη διακοπή λειτουργίας, τη χρήση, τις πληροφορίες η οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του Site.


4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

4.1.  Γενικές Υποχρεώσεις:
Οι χρήστες κατά τη χρήση του/περιήγηση στο Site, οφείλουν να τηρούν τους νόμους, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τους Όρους. Όλως ενδεικτικώς, οι χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιοδήποτε είδους βλάβη, να μην εγκαθιστούν ή/και προωθούν, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη ζητηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία (spam) ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής περιεχόμενο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της GLASSART, να μην εγκαθιστούν κώδικα, αρχεία προγραμμάτων ή οποιουδήποτε είδους λογισμικό που δύναται να προκαλέσει δυσλειτουργίες στο site με οποιοδήποτε τρόπο ή να παρεμποδίσει τη χρήση του ή την ασφαλή χρήση του κλπ.

4.2.  Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας:
To Site αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της GLASSART και ως εκ τούτου όλο το περιεχόμενο του, όλως ενδεικτικώς τα κείμενα, τα δεδομένα, οι φωτογραφίες, τα εμπορικά σήματα και οποιαδήποτε άλλα διακριτικά γνωρίσματα, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα σχέδια καθώς και γενικά όλα τα ψηφιακά αρχεία αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της GLASSART και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι απαγορεύουν την αναμετάδοση, αντιγραφή, αναπαραγωγή πώληση, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή και εν γένει χρήση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Το ίδιο ισχύει και για αντικείμενα δικαιωμάτων πνευματικής η/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε κάθε περίπτωση η GLASSART δεν φέρει καμία ευθύνη για παράνομη χρήση εκ μέρους των χρηστών αντικειμένων επί των οποίων τρίτοι διατηρούν δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

4.3.  Φήμη της GLASSART
Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο η επέμβαση στο Site ή η παραποίηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται με σκοπό ή αποτέλεσμα τη βλάβη της εικόνας ή/και της φήμης της GLASSART, η οποία επιφυλάσσεται όλων των νομίμων δικαιωμάτων της για την ικανοποίηση τυχόν ζημίας, θετικής ή αποθετικής, που συναρτάται άμεσα ή έμμεσα με τις ενέργειες αυτές.


5. NEWSLETTER – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1.  Στο Site παρέχεται δυνατότητα εγγραφής στο Newsletter της GLASSART, σε κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, μέσω της παροχής των εξής στοιχείων του: επίθετο, όνομα, κινητό τηλέφωνο και email.

5.2.  Kάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση καταχώρησης ψευδών στοιχείων η GLASSART διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή.

5.3.  Η GLASSART δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων και της κείμενης νομοθεσίας. Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με αίτημα προς την GLASSART στο email info@glassart.gr, το οποίο διεκπεραιώνεται κατόπιν απαντητικού μηνύματος επιβεβαίωσης.